Tin tức

Đất trồng cây ăn quả trong khu vực rừng phòng hộ có được phép chuyển nhượng không?

Có được phép chuyển nhượng đất trồng cây ăn quả trong khu vực rừng phòng hộ không?

Quyền sử dụng đất của hộ gia đình và cá nhân trong trường hợp chuyển nhượng và tặng có được quy định tại Điều 192 của Luật Đất đai năm 2013 như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống xen kẽ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng nhưng chưa có điều kiện chuyển ra khỏi phân khu đó thì chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất rừng kết hợp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong phân khu đó.

2. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ thì chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ đó.

3. Hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số sử dụng đất do Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước thì được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất theo quy định của Chính phủ.

Theo quy định, bạn chỉ được phép chuyển nhượng đất trồng cây ăn quả trong khu vực rừng phòng hộ cho những hộ gia đình và cá nhân khác đang sinh sống trong khu vực đó.

Trong khu vực rừng phòng hộ, có được phép chuyển nhượng đất trồng cây ăn quả hay không?

Đất trồng cây ăn trái trong khu vực rừng bảo vệ có được phép chuyển nhượng không? (Hình từ Internet).

Có được phép chuyển nhượng đất trồng cây ăn quả trong khu vực rừng phòng hộ cho các tổ chức kinh tế không?

Điều 191 của Luật Đất đai 2013 quy định các trường hợp không được chuyển nhượng hoặc tặng quyền sử dụng đất như sau:

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

4. Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Các tổ chức và cá nhân không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng bảo vệ theo quy định trên.

Vì vậy, bạn không được phép chuyển nhượng đất trồng cây ăn quả trong khu vực rừng phòng hộ cho các tổ chức kinh tế, trừ khi được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Chuyển nhượng đất trồng cây ăn quả trong khu vực rừng phòng hộ phải đáp ứng những điều kiện gì?

Tại Điều 188 Luật Đất đai 2013, có quy định về điều kiện thực hiện các quyền liên quan đến chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, và thế chấp quyền sử dụng đất. Điều kiện này áp dụng cho việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất và được miêu tả như sau:

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Quy định về chuyển nhượng đất trồng cây ăn quả trong khu vực rừng phòng hộ được nêu ra dưới đây, theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Chuyển nhượng đất trồng cây ăn quả trong khu vực rừng phòng hộ phải đáp ứng những điều kiện sau: phải được phê duyệt bởi cơ quan quản lý rừng, phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và sử dụng đất, phải đảm bảo không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sinh thái của khu vực, và phải có kế hoạch quản lý và bảo vệ cây trồng trong thời gian dài.

1432 lượt tham gia xem bài viết.

Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button